PRIVACYSTATEMENT


Greta Groen praktijk voor psychotherapie, gevestigd te Hoofddorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55173128, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Greta Groen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Greta Groen persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de praktijk van Greta Groen;

c. bezoekers van de website van Greta Groen praktijk voor psychotherapie;

d. deelnemers aan bijeenkomsten van Greta Groen;

e. alle overige personen die met Greta Groen contact opnemen of van wie Greta Groen persoonsgegevens verwerkt.


2. Verwerking van persoonsgegevens

Greta Groen verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of via antwoordapparaat, digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c. met toestemming van de betrokkene worden verkregen via een contactformulier op de website teneinde de betrokkene te kunnen berichten via beveiligde emailverbinding


3. Doeleinden verwerking

Greta Groen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;


4. Rechtsgrond

Greta Groen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.


5. Verwerkers

Greta Groen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Greta Groen persoonsgegevens verwerken. Greta Groen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.


6. Persoonsgegevens delen met derden

Greta Groen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Greta Groen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.


7. Bewaren van gegevens

Greta Groen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Greta Groen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;


8. Wijzigingen privacystatement

Greta Groen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Greta Groen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


9. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Greta Groen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Greta Groen door een e-mailbericht te sturen naar Greta Groen.


Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Greta Groen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Greta Groen door een e-mailbericht te sturen naar Greta Groen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).