Kwaliteitsstatuut


I. Algemene informatie


1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Greta Groen

BIG-registraties: 19915504916

Overige kwalificaties: psychoanalytisch therapeut GZ psycholoog 89915504925

Basisopleiding: Psychologie

AGB-code persoonlijk: 94011956

Praktijk informatie:

Naam praktijk: Greta Groen praktijk voor psychotherapie

KvK nummer: 55173128

Website: www.gretagroen.nl

AGB-code praktijk: 94059482


2. Werkzaam in:

de gespecialiseerde-ggz

Categorie A en B


3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

3a. Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:

Volwassenen/adolescenten/ouderen

persoonlijkheidsproblematiek

Angst en en stemmingsstoornissen

Psychoanalytische therapie

3b. Patienten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Depressie

Angst

Bipolaire en overige

Overige stoornissen kindertijd

Restgroepdiagnoses: Dissociatieve stoornissen, Genderidentieteitstoornissen, Psychische stoornis door somatische aandoening Slaapstoornissen

Persoonlijkheid

Somatoforme stoornissen


4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:

Regiebehandelaar 1

Naam: Greta Groen

BIG-registratienummer: 19915104916

Regiebehandelaar 2

Naam: Greta Groen

BIG-registratienummer: 89915504925


5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Verpleegkundig specialisten

ggz-instellingen


5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:

Hedy Henstra                   BIG-registratienummer 09029069125

Theo Knoope                   BIG-registratienummer: 49022098116

Sally Ashcroft                   BIG-registratienummer: 49915425516

Ineke Spilt                         BIG-registratienummer: 89915406516


5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt

daarvoor geen toestemming geeft:

Medicatie

overleg/consultatie

verwijzing

op en afschaling

diagnose


5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:

Cliënten kunnen in geval van crises door de week overdag mijzelf

In de avond/ nacht/weekenden huisartsenpost of GGZ crisisdienst


5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Binnen kantoortijd eerst zelf met client overleggen en contact hebben

5f. Een netwerk wordt gevormd met:

Hedy Henstra BIG-registratienummer 09029069125

Theo Knoope                   BIG-registratienummer: 49022098116

Sally Ashcroft                   BIG-registratienummer: 49915425516

Ineke Spilt                         BIG-registratienummer: 89915406516

5g. Binnen het netwerk: intervisie, tussentijds overleg complexe patienten, denken en overleggen over hoe sneller te kunnen handelen. Overleg over inhoud vak.


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Lijst met gecontracteerde verzekeraars staat op de website www.gretagroen.nl


contracten met alle zorgverzekeraars behalve Menzis en de labels die onder menzis vallen.


7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website.

Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.

Zie www.gretagroen.nl


8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: www.gretagroen.nl


9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij:

Greta Groen


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Theo Knoope, Lutulistraat 145 Hoofddorp


10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten.


II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt


11. Wachttijd voor intake en behandeling

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.gretagroen.nl


12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:

De cliënt neemt telefonisch of met het contactformulier contact op met Greta Groen. We maken een afspraak voor een

kennismakingsgesprek. Ik werk alleen en ik doe dan ook de gesprekken. Mocht tijdens het eerste

gesprek blijken dat er geen match is, verwijs ik door of terug naar verwijzer en dit ene gesprek is

kosteloos.


12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien

mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt zoals een ander

werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid.


13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Greta Groen

Gespecialiseerde ggz:

9402 Psychotherapeut


13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Intervisiegroep voor de indicatiestelling


14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Greta Goen

Gespecialiseerde ggz:

9402 Psychotherapeut


14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Greta Groen

Gespecialiseerde ggz:

9402 Psychotherapeut


14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling.

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als

brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met

toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als

volgt:

Tijdens bespreken van behandelplan, diagnose. In analytische therapieën is de communicatie,

overdracht en werkrelatie voortdurend bron van onderzoek en aandacht.


14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

ROM wordt gebuikt voor effectmeting therapie. In analytische therapieën is de aandacht gericht op

de onbewuste processen. Een voortdurende monitoring van wat er in de relatie gebeurt en de

processen van verandering.

14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling.

Regelmatig wordt in de gesprekken de voortgang aan de orde gesteld als onderdeel van het therapeutisch proces.


14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Tevredenheid wordt aan de orde gesteld als onderdeel van het therapeutisch proces en gemeten met een vragenlijst uit de ROM.


15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en

de mogelijke vervolgstappen.

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt

hiertegen bezwaar maakt.

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.


16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals.

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle)

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn

zorgverzekeraar.


III. Ondertekening


Naam: Greta Groen

Plaats: Hoofddorp

Datum: 20-05-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar

waarheid heb ingevuld.